SSH外伝

Posted: February 09, 2018


// リモートサーバーのポートへの接続をローカルのポートへと転送する
ssh -C -N -f -R <remote port>:localhost:<local port> -l <username> <remote>

// リモートサーバー1のポートへの接続をリモートサーバー2のポートへと転送する
ssh -C -N -f -L <remote-1 port>:<remote-2 host>:<remote-2 port> <remote-1 port>